דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס (איזולציה)

דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס )איזולציה(

טמבור. בונים עתיד טוב יותר שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות 85- כבר למעלה מ הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות. כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת. .*5282 * ות״י 1045 בחוברת זו אנו מציגים מערכות וחתכי קיר שונים ממוצרי טמבור לעמידה בדרישות ת״י * ראו הערות בעמוד הבא

הערות לגבי התקנים, החישובים והחומרים בחוברת 1045 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, הינו תקן מחייב לפי תקנות התכנון והבנייה ת"י - )2021 ,1 . (ג.ת 1 חלק 1045 * ת"י המגדיר את ביצועי בידוד מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים בישראל. דירוג אנרגטי של מבני מגורים, קובע (בין היתר) מסלול מרשמי להערכת יחידות התכנון (מהדורת תקן )2017( 1 - חלק 5282 *ת״י ). התפקוד אנרגטי של קירות חוץ הינו אחד הפרמטרים הנבדקים במסלול המרשמי כאשר 2024 בפברואר 5 זו הינה בתוקף עד רק עמידה במכלול הדרישות מבטיחה את הדירוג האנרגטי של יחידת התיכנון והבניין כולו. (מערכת הדרישות כוללת בין היתר: התנגדות/העברות תרמית כוללת של אלמנטי המעטפת, שטח וערכיים תרמיים של מערכות הזיגוג, אמצעי הצללה, יחס מעטפת לשטח הנבדק ועוד). הערות כלליות: (תגובות בשריפה של חומרי בניין) 921 חומרי הבידוד התרמי והגמר של חברת טמבור עומדים בדרישות אש הנקובות בת"י (סיווג חומרים לתגובות בשריפה). 755 ובעלי סיווג אש מתאים לפי ת"י (מערכות של ציפויים וחיפויים פנמיים במרחבים מוגנים). 5075 פתרונות הבידוד בממ"דים יעמדו בדרישות ת"י .)α>0.6 - נלקח בחשבון גוון המשטח החיצוני בקירות חוץ שאינו כהה (מקדם הבליעה הסולארית .1-1045 יש לטפל בבידוד הגשרים התרמיים לפי דרישות ת"י 2023 חישובי התפקוד האנרגטי בוצעו על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של טמבור לגרסא עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. מפת אזורי אקלים אזור אקלים א׳ אזור אקלים ב׳ אזור אקלים ג׳ אזור אקלים ד׳ אזורי אקלים: . 1 רצועת החוף, אזור א׳ - מישור החוף והשפלה, הנגב הצפוני, אזור ב׳ - גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים, אזור ג׳ - .)15 בקעת הירדן והערבה (ראו מפת אזורי אקלים בעמודאזור ד׳ - של בטון, טיח צמנטי, לוחות נתוני מוליכות תרמית אופיינית: .2 .)2019( 0-1045 , ת״י 1- גבס ושכבת מגן לטיח תרמי - טבלה ב לדירוג אנרגטי מבני מגורים, מסלול מרשמי, בתוקף :1 - 5282 ת"י .3 .2024 בפברואר 5 עד על קיר עם כיס גרירה חלות הדרישות של קיר :1-1045 לפי ת"י .4 מתייחס לחלק הקיר של כיס הפרדה. חישוב המסה וההתנגדות עמידה בדרישות לקיר חוץ מחמירות הפונה לתוך הדירה. הגרירה לעומת קיר הפרדה.

4 חתך קיר בטון ובידוד צמר מינרלי ולוח גבס פנימי לוח גבס ורוד סופרקריל אקו + בונדרול סופר ק״ג/מ״ק 24 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5 ניצב (קונסטרוקציה) קיר בטון 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80 קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12 קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים A B A A א׳ A B A A ב׳ B B B B ג׳ B B B B ד׳ וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. 982 הרבצה צמנטית

5 יסוד לשליכט שליכט צבעוני + בטון צמר סלעים/ מינרלי לוח גבס ורוד מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו טיח צמנטי 984 רב תכליתי 982 הרבצה צמנטית חוץ פנים חתך סכמתי - ) 6*( קיר חיצוני מבטון או ממ"ד עם כיס גרירה ק״ג/מ״ק גבס פנימי 24 צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24 0.050 24 1.2 0.032 1.563 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 271.4 1.733 ק״ג/מ״ק 24 קיר חיצוני מבטון או ממ״ד ללא כיס גרירה- צמר מינרלי ולוח גבס פנימי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.030 2400 360 2.000 0.150 צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24 0.050 24 1.2 0.032 1.583 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.483 391.4 1.783 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.525 1.903 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.512 1.953 מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳ חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.60 A ב׳ 0.70 A ג׳ 0.80 B ד׳ 0.90 B אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.66 A ב׳ 0.76 A ג׳ 0.86 B ד׳ 0.93 B

6 חתך קיר בטון ובידוד צמר סלעים ולוח גבס פנימי לוח גבס ורוד סופרקריל אקו + בונדרול סופר ק״ג/מ״ק / 80 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 12 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5 - ניצב (קונסטרוקציה) קיר בטון 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80 קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12 קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים A B A A א׳ A B A A ב׳ B B A B ג׳ B B A B ד׳ וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. 982 הרבצה צמנטית

7 ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 12 קיר חיצוני מבטון - צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 12 0.050 12 0.6 0.040 1.250 לוח גבס ורוד 0.127 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 270.8 1.421 ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 80 קיר חיצוני מבטון - צמר סלעים טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80 0.050 80 4.0 0.036 1.389 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 274.2 1.560 בטון העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.629 1.591 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.578 1.730 יסוד לשליכט שליכט צבעוני + בטון צמר סלעים/ מינרלי לוח גבס ורוד מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו טיח צמנטי 984 רב תכליתי 982 הרבצה צמנטית חוץ פנים חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.66 B ב׳ 0.76 B ג׳ 0.86 B ד׳ 0.93 B אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.65 A ב׳ 0.75 A ג׳ 0.85 B ד׳ 0.93 B מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳ חתך סכמתי

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה: המגוון הרחב ביותר של מוצרים ידידותיים לסביבה. בידוד תרמי ואקוסטי ליעילות אנרגטית גבוהה במיוחד. מוצרים עם הדירוג הגבוה ביותר לאיכות אוויר פנים מבנית. *6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il שנה, 85- גאים לעצב את הנוף הישראלי כבר יותר מ ולקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה בונים עתיד טוב יותר גאים לקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה Ocean Mist 0912P Sea Ghost 1009P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1009P Ocean Fog 1009P Aloe Vera Leat 0836P Garden by Moonlight 0831T/D Countou Green 0829P Ocean Fog 1009P Scent of Pine 0830T Sleepy Village 0797D Green Jubilee 0795T Jungle 9796A Totally Cool 0796T Tender Shots 0793P Misty Meadow 0794P Prairie Splendor 0886T/D Headwaters 0860A Zenith Teal 0858T Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A Mediterranean Mist 0911P Serene Oasis 0891P Desert Spring 0876P Fortune's Prize 0877P Cape May 0856P Blue Retreat 0857P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1010T Headwaters 0860A Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A בונים עתיד טוב יותר 1936 מאז גאים לקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה Sea Ghost 1009P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1009P Ocean Fog 1009P Garden by Moonlight 0831T/D Ocean Fog 1009P Scent of Pine 0830T Sleepy Village 0797D Green Jubilee 0795T Jungle 9796A Totally Cool 0796T Tender Shots 0793P Misty Meadow 0794P Prairie Splendor 0886T/D Headwaters 0860A Zenith Teal 0858T Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A Desert Spring 0876P Fortune's Prize 0877P Cape May 0856P Blue Retreat 0857P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1010T Headwaters 0860A Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=