תפקוד אנרגטי של מערכות קיר של טמבור לבנייני מגורים

תפקוד אנרגטי של מערכות קיר של טמבור לבנייני מגורים

טמבור. בונים עתיד טוב יותר שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות 85- כבר למעלה מ הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות. כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת. .*5282 * ות״י 1045 בחוברת זו אנו מציגים מערכות וחתכי קיר שונים ממוצרי טמבור לעמידה בדרישות ת״י * ראו הערות בעמוד הבא

3 הערות לגבי התקנים, החישובים והחומרים בחוברת תוכן עניינים: חתך קיר גבס ובידוד צמר סלעים / זכוכית (בנייה קלה) ....................................................................... חתך קיר בטון או ממ״ד ובידוד צמר סלעים / זכוכית ולוח גבס פנימי ................................................ חיצוני ..................................................................................... 200 חתך קיר בטון ובידוד טיח תרמי פנימי ............................................................................. 200 חתך קיר ממ״ד בטון ובידוד טיח תרמי ................................................................... )400( 86 חתך קיר הפרדה פנימי בטון ובידוד טיח תרמי מפת אזורי אקלים ......................................................................................................................... 4 6 10 12 14 15 1045 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, הינו תקן מחייב לפי תקנות התכנון והבנייה ת"י - )2021 ,1 . (ג.ת 1 חלק 1045 * ת"י המגדיר את ביצועי בידוד מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים בישראל. דירוג אנרגטי של מבני מגורים, קובע (בין היתר) מסלול מרשמי להערכת יחידות התכנון (מהדורת תקן )2017( 1 - חלק 5282 *ת״י ). התפקוד אנרגטי של קירות חוץ הינו אחד הפרמטרים הנבדקים במסלול המרשמי כאשר 2024 בפברואר 5 זו הינה בתוקף עד רק עמידה במכלול הדרישות מבטיחה את הדירוג האנרגטי של יחידת התיכנון והבניין כולו. (מערכת הדרישות כוללת בין היתר: התנגדות/העברות תרמית כוללת של אלמנטי המעטפת, שטח וערכיים תרמיים של מערכות הזיגוג, אמצעי הצללה, יחס מעטפת לשטח הנבדק ועוד). הערות כלליות: (תגובות בשריפה של חומרי בניין) 921 חומרי הבידוד התרמי והגמר של חברת טמבור עומדים בדרישות אש הנקובות בת"י (סיווג חומרים לתגובות בשריפה). 755 ובעלי סיווג אש מתאים לפי ת"י (מערכות של ציפויים וחיפויים פנמיים במרחבים מוגנים). 5075 פתרונות הבידוד בממ"דים יעמדו בדרישות ת"י .)α>0.6 - נלקח בחשבון גוון המשטח החיצוני בקירות חוץ שאינו כהה (מקדם הבליעה הסולארית .1-1045 יש לטפל בבידוד הגשרים התרמיים לפי דרישות ת"י 2023 חישובי התפקוד האנרגטי בוצעו על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של טמבור לגרסא עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים, אזור ג׳ - מישור החוף והשפלה, הנגב הצפוני, אזור ב׳ - רצועת החוף, אזורי אקלים: אזור א׳ - . 1 .)15 בקעת הירדן והערבה (ראו מפת אזורי אקלים בעמודאזור ד׳ - .)2019( 0-1045 , ת״י 1- של בטון, טיח צמנטי, לוחות גבס ושכבת מגן לטיח תרמי - טבלה בנתוני מוליכות תרמית אופיינית: .2 .2024 בפברואר 5 לדירוג אנרגטי מבני מגורים, מסלול מרשמי, בתוקף עד :1 - 5282 ת"י .3 מתייחס לחלק הקיר של כיס על קיר עם כיס גרירה חלות הדרישות של קיר הפרדה. חישוב המסה וההתנגדות :1-1045 לפי ת"י . 4 עמידה בדרישות לקיר חוץ מחמירות לעומת קיר הפרדה.הפונה לתוך הדירה. הגרירה

4 (בנייה קלה) צמר סלעים / זכוכית + חתך קיר גבס לוח גבס ורוד לוחות גבס) 2( + בונדרול סופר סופרקריל אקו / 80 צמר סלעים 12/24 צמר זכוכית מחסום אדים + ס״מ 7.5/10 ניצב לוח גבס - SUPERFIRE/SUPERBOARD + 980 טיח פולימרי גרם 160 רשת אינטרגלס עמידה באלקלי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ צמר זכוכית ק"ג/מ"ק, 24 לוח גבס SUPERBOARD חיצוני ולוח גבס פנימי צמר סלעים ק"ג/מ"ק, 80 לוח גבס SUPERFIRE חיצוני ולוח גבס פנימי תפקוד אנרגטי של אלמנט קיר חוץ לפי אזור )*1( אקלים A A א׳ A A ב׳ A A ג׳ A A ד׳ A

5 אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ - בנייה קלה קיר חוץ א׳ 1.75 A ב׳ 1.75 A ג׳ 2.00 A ד׳ 2.00 A חוץ פנים יסוד לשליכט שליכט צבעוני + לוח גבס ורוד דו-קרומי מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו צמר סלעים/ זכוכית 980 טיח פולימרי גרם 160 רשת + לוח גבס SUPERBOARD/ SUPERFIRE חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.318 3.149 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.375 2.670 חיצוני SUPERFIRE ק״ג/מ״ר, לוח גבס 80 קיר חיצוני - צמר סלעים ולוח גבס פנימי טיח פולימרי (חוץ) 980 0.004 2000 4 1.000 0.004 לוח גבס SUPERFIRE 0.024 800 10 0.250 0.096 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80 0.100 80 8.0 0.036 2.778 לוח גבס ורוד )2( 0.026 800 20 0.250 0.102 סה״כ 0.153 41.9 2.979 ק״ג/מ״ר, 24 קיר חיצוני - צמר זכוכית חיצוני ולוח גבס פנימי SUPERBOARD לוח גבס טיח פולימרי (חוץ) 980 0.004 2000 4 1.000 0.004 לוח גבס SUPERBOARD 0.013 800 5 0.250 0.051 צמר זכוכית ק״ג/מ״ק 24 0.075 24 1.8 0.032 2.344 לוח גבס ורוד )2( 0.026 800 20 0.250 0.102 סה״כ 0.117 31.2 2.50 מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט קל ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.83 1.26 0.94 א׳ 1.83 1.26 1.08 ב׳ 2.33 1.50 1.26 ג׳ 2.33 1.50 1.26 ד׳ אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ - בנייה קלה קיר חוץ א׳ 1.75 A ב׳ 1.75 A ג׳ 2.00 A ד׳ 2.00 A

6 חתך קיר בטון ובידוד צמר סלעים / זכוכית ולוח גבס פנימי לוח גבס ורוד סופרקריל אקו + בונדרול סופר ק״ג/מ״ק 24 צמר זכוכית מחסום אדים + ס״מ 5 - ניצב (קונסטרוקציה) קיר בטון 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80 קיר חיצוני בטון וצמר זכוכית ק"ג/מ"ק 12 קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר זכוכית ק"ג/מ"ק 24 קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר זכוכית ק"ג/מ"ק 24 תפקוד אנרגטי של אלמנט קיר חוץ לפי אזור )*1( אקלים A B A A א׳ A B A A ב׳ B B B B ג׳ B B B B ד׳ 982 הרבצה צמנטית

7 - ) 6*( קיר חיצוני מבטון או ממ"ד עם כיס גרירה ק״ג/מ״ק גבס פנימי 24 צמר זכוכית טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר זכוכית ק״ג/מ״ק 24 0.050 24 1.2 0.032 1.563 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 271.4 1.733 ק״ג/מ״ק 24 קיר חיצוני מבטון או ממ״ד ללא כיס גרירה- צמר זכוכית ולוח גבס פנימי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.030 2400 360 2.000 0.150 צמר זכוכית ק״ג/מ״ק 24 0.050 24 1.2 0.032 1.583 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.483 391.4 1.783 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.525 1.903 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.512 1.953 יסוד לשליכט שליכט צבעוני + בטון צמר סלעים/ זכוכית לוח גבס ורוד מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו טיח צמנטי 984 רב תכליתי 982 הרבצה צמנטית חוץ פנים מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳ חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.60 A ב׳ 0.70 A ג׳ 0.80 B ד׳ 0.90 B אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.66 A ב׳ 0.76 A ג׳ 0.86 B ד׳ 0.93 B

8 חתך קיר בטון ובידוד צמר סלעים / זכוכית ולוח גבס פנימי לוח גבס ורוד סופרקריל אקו + בונדרול סופר ק״ג/מ״ק / 80 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 12 צמר זכוכית מחסום אדים + ס״מ 5 - ניצב (קונסטרוקציה) קיר בטון 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80 קיר חיצוני בטון וצמר זכוכית ק"ג/מ"ק 12 קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר זכוכית ק"ג/מ"ק 24 קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר זכוכית ק"ג/מ"ק 24 תפקוד אנרגטי של אלמנט קיר חוץ לפי אזור )*1( אקלים A B A A א׳ A B A A ב׳ B B A B ג׳ B B A B ד׳ 982 הרבצה צמנטית

9 ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 12 קיר חיצוני מבטון - צמר זכוכית טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר זכוכית ק״ג/מ״ק 12 0.050 12 0.6 0.040 1.250 לוח גבס ורוד 0.127 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 270.8 1.421 ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 80 קיר חיצוני מבטון - צמר סלעים טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80 0.050 80 4.0 0.036 1.389 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 274.2 1.560 בטון העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.629 1.591 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.578 1.730 יסוד לשליכט שליכט צבעוני + בטון צמר סלעים/ זכוכית לוח גבס ורוד מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו טיח צמנטי 984 רב תכליתי 982 הרבצה צמנטית חוץ פנים חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.66 B ב׳ 0.76 B ג׳ 0.86 B ד׳ 0.93 B אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.65 A ב׳ 0.75 A ג׳ 0.85 B ד׳ 0.93 B מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

10 חיצוני 200 חתך קיר בטון וטיח תרמי קיר בטון X פוליבונד 982 הרבצה צמנטית 200 טיח תרמי מגן לטיח תרמי סופרקריל מ.ד + פריימר חוץ + 588 בגר 900 טיח גבס פנים חוץ 200 טיח תרמי תפקוד אנרגטי של אלמנט קיר חוץ לפי אזור )*1( אקלים ס"מ 5 ס"מ 4 B C א׳ B C ב׳ C - ג׳ C - ד׳

11 חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.60 C ב׳ 0.70 C ג׳ 0.80 - ד׳ 0.90 - ס"מ 4 - חיצוני 200 קיר חיצוני - טיח תרמי קומת עמודים) + קומות 4 (עד שכבת מגן לטיח תרמי 0.005 1600 4 0.800 0.006 טיח תרמי 200 0.040 200 8 0.065 0.613 בטון 0.200 2400 480 2.000 0.100 900 טיח גבס (פנים) 0.015 1000 15 0.400 0.038 סה״כ 0.260 503.0 0.756 ס״מ 5 - חיצוני 200 קיר חיצוני - טיח תרמי קומת עמודים) + קומות 4 (עד שכבת מגן לטיח תרמי 0.005 1600 4 0.800 0.006 טיח תרמי 200 0.050 200 10 0.065 0.766 בטון 0.200 2400 480 2.000 0.100 900 טיח גבס (פנים) 0.015 1000 15 0.400 0.038 סה״כ 0.270 505.0 0.910 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 1.080 0.926 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m·K) R(m2·K/W) 0.926 1.080 מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.23 1.26 0.91 ד׳ + פריימר חוץ + 588 בגר סופרקריל מ.ד. 982 הרבצה צמנטית 200 טיח תרמי מגן לטיח תרמי בטון X פוליבונד 900 טיח גבס חוץ פנים אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.60 B ב׳ 0.70 B ג׳ 0.80 C ד׳ 0.90 C

12 פנימי 200 חתך קיר ממ״ד - בטון וטיח תרמי 982 הרבצה צמנטית + בונדרול סופר סופרקריל אקו 200 טיח תרמי קיר בטון 982 הרבצה צמנטית 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט טיח גבס לממ״ד פנים חוץ קיר חיצוני ממ״ד עם כיס גרירה 200 וטיח תרמי ס״מ 4 פנימי קיר חיצוני ממ״ד ללא כיס גרירה 200 וטיח תרמי ס״מ 5 פנימי תפקוד אנרגטי של אלמנט קיר חוץ לפי אזור )*1( אקלים C B א׳ C B ב׳ - C ג׳ - C ד׳

13 ס״מ 5 - פנימי 200 קיר חיצוני ממ״ד ללא כיס גרירה - טיח תרמי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.40 2400 480 2.000 0.200 טיח תרמי 200 0.050 200 10 0.065 0.766 טיח גבס לממ״ד (פנים) 0.015 1000 15 0.400 0.038 סה״כ 0.485 505.0 1.023 אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.60 B ב׳ 0.70 B ג׳ 0.80 C ד׳ 0.90 C אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( )*6( קיר הפרדה קיר חוץ א׳ 0.45 C ב׳ 0.55 C ג׳ 0.75 - ד׳ 0.60 - העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.838 1.193 4 - פנימי 200 - טיח תרמי )*6( קיר חיצוני ממ״ד עם כיס גרירה ס״מ טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.20 2400 240 2.000 0.100 טיח תרמי )*6( 200 0.040 200 8 0.065 0.613 טיח גבס לממ״ד (פנים) 0.015 1000 15 0.400 0.038 סה״כ 0.275 263.0 0.770 מוליכות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m·K) R(m2·K/W) 1.064 0.940 מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.23 1.26 0.91 ד׳ חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) יסוד לשליכט שליכט צבעוני + 982 הרבצה צמנטית טיח צמנטי 984 רב תכליתי בטון הרבצה 982 צמנטית טיח גבס לממ״ד 200 טיח תרמי + בונדרול סופר סופרקריל אקו חוץ פנים

14 קיר הפרדה פנימי בין חלל מאוקלם ללא מאוקלם - ס״מ 5 - )400( 86 טיח תרמי מגן לטיח תרמי 0.005 1600 4 0.800 0.006 טיח תרמי )400( 86 0.050 400 20 0.125 0.399 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 טיח גבס מעל הבטון 0.015 1000 15 0.400 0.038 סה״כ 0.270 255.0 0.542 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m·K) R(m2·K/W) 1.246 0.802 חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) קיר הפרדה א׳ 0.45 ב׳ 0.55 ג׳ 0.75 ד׳ 0.60 פנים פנים + פריימר 900 טיח גבס בטון הרבצה צמנטית 982 הרבצה צמנטית 982 86 טיח תרמי )400( מגן לטיח תרמי

15 מפת אזורי אקלים אזור אקלים א׳ אזור אקלים ב׳ אזור אקלים ג׳ אזור אקלים ד׳

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה: המגוון הרחב ביותר של מוצרים ידידותיים לסביבה. בידוד תרמי ואקוסטי ליעילות אנרגטית גבוהה במיוחד. מוצרים עם הדירוג הגבוה ביותר לאיכות אוויר פנים מבנית. *6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il שנה, 85- גאים לעצב את הנוף הישראלי כבר יותר מ ולקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה בונים עתיד טוב יותר גאים לקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה Ocean Mist 0912P Sea Ghost 1009P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1009P Ocean Fog 1009P Aloe Vera Leat 0836P Garden by Moonlight 0831T/D Countou Green 0829P Ocean Fog 1009P Scent of Pine 0830T Sleepy Village 0797D Green Jubilee 0795T Jungle 9796A Totally Cool 0796T Tender Shots 0793P Misty Meadow 0794P Prairie Splendor 0886T/D Headwaters 0860A Zenith Teal 0858T Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A Mediterranean Mist 0911P Serene Oasis 0891P Desert Spring 0876P Fortune's Prize 0877P Cape May 0856P Blue Retreat 0857P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1010T Headwaters 0860A Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A בונים עתיד טוב יותר 1936 מאז גאים לקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה Sea Ghost 1009P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1009P Ocean Fog 1009P Garden by Moonlight 0831T/D Ocean Fog 1009P Scent of Pine 0830T Sleepy Village 0797D Green Jubilee 0795T Jungle 9796A Totally Cool 0796T Tender Shots 0793P Misty Meadow 0794P Prairie Splendor 0886T/D Headwaters 0860A Zenith Teal 0858T Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A Desert Spring 0876P Fortune's Prize 0877P Cape May 0856P Blue Retreat 0857P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1010T Headwaters 0860A Boardsos Bay 0861A Key West 0859T/A

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=