טמבור | סופרקריל ECO

6 מוצרי בעלי תו ירוק 4.1 אישור לסעיף תו ירוק היתר תו ירוק מס' 75154 מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל: טמבור בע"מ אזור תעשיה עכו דרום , עכו, ישראל היתר תו ירוק על עמידה בדרישות מפרט ירוק מס' : 32 צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה צבעי חוץ או פנים ברק נמוך רשימת דגמים מצורפת בנספח א המיוצרים 14020 לפי דרישות התקן הישראלי ת"י "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק" . ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור ת וקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il תוקף ההיתר מיום 17/07/2022 עד יום 31/12/2022 ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל ח.פ 520038613 אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה עמוד 1 מתוך 2 היתר מספר 7353 לסמן מצרך בתו תקן )ב( לחוק התקנים 11 מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף התשי"ג מעניק בזה ל: 1953 טמבור בע"מ אזור תעשיה עכו דרום , עכו, ישראל את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן: צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ רשימת דגמים מצורפת מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות 1 ג"ת 1998 מהדורה מאי 1945 התקן הישראלי ת"י היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, 1982 המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור ת וקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022 תחילת תוקף היתר : 26/07/2022 ח.פ 520038613 ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל עמוד 1 מתוך 2 1945 תו תקן לרחיצותשל צבעי פנים וחוץ 1945 תו תקן ישראלי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=