fbpx

תקנון רכישה באתר טמבור

תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין חברת טמבור בע"מ ח.פ.
של החברה לבין www.tambour.co.il 511495996 )להלן: "החברה"( באמצעות אתר האינטרנט
לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1. כללי:
1.1 . במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של
אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו
וכפיפותו לתנאים אלה )להלן: "הגולש"/"הרוכש"(.
1.2 . הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר והגולש ו/או הרוכש. אנא קרא אותו בעיון רב לפני
שהנך גולש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. על ידי שימוש באתר הגולש מסכים
ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.
2. כשרות משפטית / הגבלת גיל:
2.1 הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.
2.2 במידה והרוכש פועל בשם אישיות משפטית אחרת, עליו להצהיר כי מוסמך לחייב את
אותה האישיות המשפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל
המחויבויות הנוגעות לרכישה ושימוש באתר זה.
2.3 רכישה באתר מחייבת את הרוכש לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטיים המפורטים
כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
3. הזמנת דוגמאות באתר:
3.1 . רכישה באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית המחזיק כרטיס אשראי בתוקף
המכובד בישראל.
3.2 . הרוכש מתחייב, כי רכישת הדוגמאות הינן עבור צרכיו האישיים בלבד.
3.3 . כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי, מהווה ראיה לביטול
העסקה מבחינת החברה/האתר.
3.4 . לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
4. משלוח הדוגמה לבית הרוכש:
4.1 . הדוגמאות יסופקו למען אשר יימסר על ידי הרוכש במועד ההזמנה באמצעות חברת
שליחים ובכפוף לתשלום דמי משלוח כפי שנקבעו על ידי החברה מעת לעת ומוצגים
באתר החברה במעמד ביצוע ההזמנה.
4.2 . זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה הנהוג או כפי שיפורסם
מעת לעת באתר.
4.3 . אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, הרוכש מסכים בזאת מראש
שהמשלוח יימסר לידיי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת – או יושאר בסמוך לדלת
הבית, אם איש אינו נוכח.
4.4 . האחריות במקרה זה על המצאות הדוגמאות באריזות באחריות הרוכש בלבד, החברה
לא תשא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין השארת
הדוגמאות בסמוך לדלתו של הרוכש.
4.5 . במקרה בו הרוכש יתלונן על אי קבלת הדוגמא שהגיעה בחבילה שאינה סגורה ו/או
פגומה עליו להודיע באופן מידי לחברה שזו תפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.
4.6 . חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת הדוגמא כתקינה.
4.7 . במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה אינה מבטיחה כי
הדוגמאות יגיעו לרוכש, והחברה לא תזכה את הרוכש בעלות הדוגמאות ו/או
המשלוח.
4.8 . מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת
האשראי. לאזור המרכז עד 7 ימי עסקים ולאזורים מרוחקים עד 10 ימי עסקים.
4.9 . על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי הרוכש )ו/או מי מטעמו( בגין כל
עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין
בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות, מהומות,
התפרעויות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מלחמות מוכרזות או בלתי
מוכרזות, מלחמות אזרחים, פעולות טרור, חרם כלכלי, הגבלות החלות על המטבע, או
אירועים אחרים שנגרמו עקב חוקים, תקנות, כללים, צווי הממשלה, הוראות של
מוסדות ממשלתיים אחרים או רגולציה אחרת בסמכותה של רשות אחרת ו/או כל
סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים ו/או שירותים ו/או
חובות אחרים אשר תלויים בפעילות צדדים שלישיים )כגון ספקים, קבלני משנה וכו'(
)יחדיו: "אירוע כוח עליון"(. החברה תעשה מאמצים למסור הודעה לרכוש, המושפע
ו/או עתיד להיות מושפע מאירועי כוח עליון, בה תציין החברה את יום תחילת אירוע
הכוח העליון, טיבו ומשך הזמן הצפוי להמשכו, וכן, תעשה את מאמצים כדי למנוע או
לצמצם את הפגיעה ו/או הנזק הנגרם מאירוע הכוח העליון, ככל שניתן.
5. אישור הזמנה:
5.1 לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה, תתקבל אצל הרוכש הודעה בדואר אלקטרוני
על אישור קבלת ההזמנה וחשבונית מס.
5.2 חשבונית מס/קבלה תצורף לחבילה הנשלחת ו/או תשלח חתימה דיגיטלית לכותבת
הדואר אותו סיפק הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.
6. נוהל ביטול הזמנה:
6.1 . במידה ולאחר ביצוע ההזמנה הרוכש מעוניין לבטלה, ניתן לעשות זאת עד יומיים ) 48
שעות( מרגע ביצוע ההזמנה.
6.2 . הודעה על הביטול תימסר לטמבור ותשלח בכתב )באמצעות דוא"ל
.)TamSupport@Tambour.co.il
6.3 . בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה, העתק חשבונית ופרטי
התקשרות לשם יצירת קשר.
6.4 . הזמנות עד לסך של 50 ₪ אינן ניתנות לביטול.
7. מדיניות פרטיות – מאגר מידע:
7.1 . הנתונים שהרוכש ימסור בעת ההרשמה ו/או בעת עדכון הנתונים באתר ישמרו במאגר
המידע של האתר, לצורך שימוש בשירותי האתר והאתר ובעליו יהיו רשאים לעשות
שימוש במידע זה לצרכי האתר ולצרכי עסקיהם לרבות לצורך מסירת מידע סטטיסטי
לצדדים שלישים.
7.2 . הסכמת הרכוש לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים,
מבצעים, ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים
הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר
הסכים הרוכש לקבלת דיוור, או (SMS). אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד
לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו
לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה
שיימצא בכל דיוור.
המשמש לתחזוקה תקינה של האתר לשם (Cookis( 7.3 . באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז
איסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על מנת להתאים את האתר
עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות ככל שתעשה שימוש בשירותים של צדדים
שלישים המסופקים על ידי האתר, תחול עליך מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד
שלישי אשר לו מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.
7.4 . החברה לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה של הרוכש )מידע
פרטי עשוי לכלול שמות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, תאריך לידה,
מקום מגורים, וכו'( )"המידע האישי"(, בלי לקבלת את הסכמתו האקטיבית מראש
אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח )א( הדין החל, צו שיפוטי או הליך ,)Opt-In( של
משפטי אחר; )ב( פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית,
מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי על בטחונו של כל אדם אחר ו/או גורם אחר;
ו/או )ג( הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל. עם זאת, החברה עשויה לספק את
המידע האישי שלך לחברות בנות, לצדדים קשורים ו/או שותפיה וכן לעסקים ו/או
לגורמים מהימנים אחרים לצורך עיבוד המידע האישי בשם החברה )"מקבלי המידע"(
ו/או לצרכי סליקה. גילוי המידע האישי על ידי החברה למקבלי המידע יהא כפוף לכך
שמקבלי המידע יידרשו למלא אחר הוראות סעיף זה ו/או כל אמצעי סודיות ו/או
אבטחה אחר.
7.5 . החברה רואה חשיבות רבה לכך שהרוכש יבין את זכויות הפרטיות להן זכאי. לשאלות
נוספות, שאילתות ו/או תלונות שעלולות להתעורר ביחס לענייני פרטיות הקשורים
לפלטפורמה, לתכנית ו/או לכל מידע פרטי אחר, אנא צור קשר עמנו.

ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת