fbpx

תנאי שימוש – אתר טמבור


ברוכים הבאים לאתר של קבוצת טמבור (להלן: "טמבור"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים
הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (הלן: "תנאי השימוש")
ולתנאים נוספים המופיעים באתר ועל פי כל דין, לרבות דיני הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן
ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא
בקפידה את המסמכים המחייבים. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת
לעת ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים ועליך מוטלת החובה להתעדכן בהם. הגרסה
העדכנית של תנאי השימוש שתפורסם באתר היא שתחייב את המשתמשים באתר.
המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) כמו כן, הם חלים
על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת
אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים
ולגברים כאחד.
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
השירותים באתר
האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות טמבור ומוצריה ובכלל זה מאפשר פניה לשירות
לקוחות, לתיאום פגישת ייעוץ בבית הלקוח וכן רישום לקבלת מידע וחומרים שיווקיים. השימוש
באתר אינו כרוך בעלות כלשהי, השירותים המפורטים בו עשויים להיות כרוכים בעלויות
כספיות.
השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר, רק בהתאם לכללים המפורטים בתנאים אלה.
תכנים שהגולשים מוסרים:
בעת שימוש באתר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים. בין השאר ולמען
הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני
מסחר
• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה
• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי
ההתקשרות עימם
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב,
קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא
תשלום או הרשמה כאמור
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או תוכן שידוע
לך כי הוא שקרי או תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח
• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע
עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית,
אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית
• כל תוכן העלול להטעות צרכן
• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לטמבור ו/או למוצריה
• כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי
לכל משתמשי האינטרנט
אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה
פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
טמבור רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הפרת את תנאי
השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר,
במשתמשיו, בטמבור או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות טמבור לפי כל דין.
קניין רוחני
האתר כולל תכנים מקוריים (ובכלל זה גם סרטים ותמונות), אשר האתר ו/או טמבור הינם בעל
זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הינו בעל בעלת ההרשאה הנדרשת
לשם עשיית שימוש בהם, והשימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו
הרוחני של האתר ו/או של טמבור ו/או של צדדים שלישיים.
המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד וכן מתחייב שלא לעשות
כל פעולה שמפרה את זכויותיו של האתר ו/או של צדדים שלישיים בתכנים ו/או במידע
המופיעים באתר. ובכלל זה מתחייב שלא להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי,
לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות
נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן התכנים המופיעים באתר , בין על ידך ובין באמצעות או
בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים,
אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש
מטמבור.
מובהר ומודגש כי סימני המסחר, הצילומים, ומודעות הפרסומת של טמבור הינם קניינה של
טמבור בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת טמבור בכתב ומראש.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג
וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך Crawlers, Robots
האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר
שיכילו תכנים מהאתר.
ככל שיפורסמו על ידך תכנים באתר של טמבור הרי שבעצם מסירתם על ידך אתה מאשר כי
אתה בעל כל הזכויות בהם ובעל מלוא ההרשאה לעשיית שימוש בהם, וכן כי הנך מאשר
לטמבור לעשות שימוש בתכנים הללו ללא כל הגבלה שהיא וללא תשלום כל תמורה, וכן מסכים
לוותר על זכויות קנין רוחני בהם ככל שישנן, ובעצם מסירתם לטמבור הנך מאשר כי טמבור
זכאית לשמור את פרטיך לשם משלוח חומר פרסומי בעתיד.
טמבור לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים
שהועלו על ידך והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו
על ידך ומתחייב לשפות את טמבור בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
אחריות
השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה . (AS IS) התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם
כלפי טמבור בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך וככל שהאתר
יכלול הפניות ו/או קישורים לאתרים אחרים – הרי שלא תהיה לו כל אחריות בנוגע לאתרים
אחרים אלה.
המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד והם אינם בגדר המלצה ו/או
עצה ו/או חוות דעת מקצועית מצד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו. המידע המקצועי המתפרסם
באתר מובא לשם ידע כללי והוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי.
נוסף על האמור, יובהר כי תגובות שונות המופיעות באתר, בין אם נעשו מטעם האתר ובין אם
מטעם משתמשיו ו/או צדדים שלישיים, משקפים דעה אישית בלבד של כותביהם ואין לראות
בדברים אלה בגדר המלצה ו/או חוות דעת מקצועית.
האתר אינו עורך צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לבדוק את תוכן התגובות הנשלחות על-ידי הגולשים,
מעת לעת, וזאת כדי למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם
בלתי חוקיים על פניהם וכן הוא רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תגובות, בשלמותן ו/או
בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל,
וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש. כן רשאי האתר לחסום משתמש מסוים, ללא
כל הודעה מוקדמת, מבלי שתהיה לו טענה או דרישה עקב כך.
היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לאתר על
כך באופן מידי. את ההודעה יש למסור למחלקת השיווק בחברת טמבור בכתובת: רח' מאיר
אריאל 6 נתניה או לפנות למספר הטלפון 6477 * או לכתובת דוא"ל:
על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות .TamSupport@tambour.co.il
שלך, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה
וטיפול בה. האתר יטפל בתלונה לפי שיקול דעתו. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את
פרטי המשתמש, וזאת אף ללא צו של בית משפט וכן רשאי לצרף גולש כצד להליך שיפוטי
המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון.
אתה מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי האתר ולא לעשות
כל פעולה המנוגדת לדין, לרבות פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים
תשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק המחשבים"), טמבור אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו,
יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-
מורשית למחשבי טמבור או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה,
בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל טמבור או אצל מי מספקיה.
שינויים באתר והפסקת השירות
טמבור רשאית להפסיק בכל עת את מתן כל ו/או חלק מהשירותים באתר, יכולה לשנות מעת
לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית
לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט המקומית תהיה של בתי המשפט
בתל אביב.
מדיניות פרטיות – מאגר המידע:
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או/ו בעת עדכון הנתונים באתר ישמרו במאגר המידע של
האתר, לצורך שימוש בשירותי האתר והאתר ובעליו יהיו רשאים לעשות שימוש במידע זה
לצרכי האתר ולצרכי עסקיהם לרבות לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישים ובכלל זה
מפרסמים ולרבות לצרכי משלוח חומר פרסומי אליך .
באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על Cookies : קוקיז
מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על מנת להתאים את האתר
עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות ככל שתעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים
המסופקים על ידי האתר, תחול עליך מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד שלישי אשר לו
מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.
בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, טמבור לא תמסור את פרטיך האישיים של המשתמש
באתר האישיים לצדדים שלישיים, אלא בקרות אחד מהמקרים שלהלן:
1. אם נתת לכך את הסכמתך
2. אם רכשת / מבקש לממש הטבה / להשתתף בפעילות וכד' של בתי עסק ו/או צדדים
שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/ מימוש ההטבה/
השתתפות בפעילות
3. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעילי
האתר
4. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין
5. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
על-פי הוראות כל דין
6. במקרה שבו האתר ו/או בעליו יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין
פעולות המשתמש באתר
7. במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית המשפט לרבות על מנת לצרף את
המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון
האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים
מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.


כניסה למערכת


התחברות בעזרת שם משתמש וסיסמה

ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת